» 110A  » 118  » 120  » 134  » 501  » 502  » 504  » 506  » 600  » 607  » 608  » 610  » 618  » 621  » 622
 » 628  » 629  » 631  » 632  » 633  » 634  » 635  » 636  » 636a  » 638  » 639  » 645  » 646  » 656  » 661
 » 665  » 666  » 667  » 668  » 669  » 671  » 672  » 673  » 674  » 675  » 676  » 680  » 681  » 686

669 Guncasemat for fieldguns

669 Roland
A 669 on Rømø (Roland II)

669 Vester Vedsted
A 669 in 13./HKAR 180 Vester Vedsted

669 Tørring
A 669 in 19./HKAR 180 Tørring

669 Tørring
The back side of the bunker

669 Tørring
Another 669 in Tørring.

Type:Regelbau 669
Org. name:Schartenstand für Feldgeschütze ohne Nebenräume (60°)
Armament:One of the following: 7,5 cm gun / 10,5 cm gun / 10,5 cm howitzer 10,7 cm gun K352(r)
12,0 cm gun K370(b) / 12,2 cm gun K390/2(r) 12,2 cm howitzer sFH396
15,0 cm howitzer sFH18 / 15,0 cm howitzer sFH25 (t) 15,2 cm gun HK433/1(r)
15,5 cm howitzer sFH414(f) 15,5 cm gun K425(f) / 15,5 cm gun K432(b)
m³ concrete:495